Program im. S. Banacha – rekrutacja II st. 2019/2020

Uprzejmie informuję, że na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/894-nabor-w-programie-im-banacha-otwarty – został ogłoszony nabór do Programu stypendialnego im. Stefana Banacha w roku akademickim 2019/2020 na studia II stopnia (magisterskie). Stypendia w Programie są finansowane w ramach rezerwy celowej MSZ przeznaczonej na współpracę rozwojową. Koszty kształcenia finansuje MNISW. Za realizację Programu odpowiada NAWA.

Celem Programu im. S. Banacha jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się z terenu Europy i Azji Centralnej poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli tych państw. Stypendyści będą rekrutowani w pierwszej kolejności z krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) oraz krajów Azji Centralnej (Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan). W związku z polskim przewodnictwem w Procesie Berlińskim od roku akademickiego 2019/2020 umożliwiono ubieganie się o stypendia również obywatelom państw Bałkanów Zachodnich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia Północna i Serbia).

Program oferuje cudzoziemcom możliwość odbycia studiów w trybie stacjonarnym w języku polskim w dziedzinie nauk: inżynieryjno-technicznych, rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych w uczelniach nadzorowanych przez MNISW z comiesięcznym stypendium NAWA (1500 zł) w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce. Program umożliwia podjęcie studiów w uczelniach publicznych na warunkach zwolnienia z opłat za kształcenie, w uczelniach niepublicznych na warunkach finansowych określonych przez te uczelnie. Kandydaci samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów. Wykaz kierunków studiów, poziomów i form kształcenia oraz uzyskiwanych tytułów zawodowych jest dostępny w systemie Pol-on na stronie internetowej: www.polon.nauka.gov.pl<http://www.polon.nauka.gov.pl> oraz wykaz uczelni na stronie internetowej: http://www.go-poland.pl/pl/system-szkolnictwa-wy-szego. Ostateczne decyzje o przyjęciu kandydatów na studia podejmują uczelnie. Program obejmuje obowiązkowy miesięczny kurs językowo-adaptacyjny ze stypendium bądź roczny kurs, które są prowadzone w ośrodkach przygotowawczych do studiów w Polsce. Koszty kursów oraz stypendiów w trakcie trwania kursów również będą pokrywane przez stronę polską.

Rekrutacja kandydatów prowadzona będzie wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA pod adresem https://programs.nawa.gov.pl/login. System będzie otwarty do dnia 30 kwietnia br. do godz. 15.00. Oznacza to jednocześnie, że placówki dyplomatyczne i konsularne zwolnione są z konieczności zbierania i weryfikowania papierowej dokumentacji kandydatów. Ocena formalna i merytoryczna wniosków zostanie przeprowadzona przez NAWA, a ogłoszenie list rankingowych planowane jest do 12 sierpnia 2019 r

The-Banach-Programme-2019.pdf
REGULATIONS-of-the-S.-Banach-Scholarship-Programme-2019.pdf
REGULAMIN-Programu-stypendialnego-im.-S-Banacha-2019.pdf
Program-im.-Banacha-2019.pdf


Biało-Czerwone ABC

O Punkcie nauczania języka polskiego przy Towarzystwie Kultury Polskiej Zakarpacia im. Gniewy Wołosiewicz

Szybko minął rok. Należy opisać działania Punktu w tym roku, – roku,w którym obchodziliśmy 100 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę.

W skrócie o historii powstania naszego Punktu. Punkt nauczania języka polskiego powstał przy Towarzystwie Kultury Polskiej Zakarpacia im. Gniewy Wołosiewicz w styczniu 2014 roku. W Użgorodzie już od lat działa Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna im. ks. J. Tischnera. Jednak w środowisku polskim Zakarpacia ostatnio wciąż wzrasta zainteresowanie językiem polskim i odpowiednio liczba chętnych uczenia się języka. W celu uzupełnienia działalności w/w Szkoły powstał Punkt nauczania języka przy TKPZ.

Punkt jest uczestnikiem projektu „Biało-Czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” który jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Głównym celem działalności Punktu jest nauka języka polskiego na poziomie od zera lub podstawowej wiedzy do umiejętności mówienia, czytania i pisania po polsku oraz zapewnienie wiedzy w zakresie polskiej historii, kultury i tradycji.

Zajęcia odbywają się w siedzibie TKPZ (1 pokój o powierzchni 34 m.kw.) i na razie nie istnieje możliwości wynajmowania innego pomieszczenia dla Punktu. Pod tym względem staramy się dostosować istniejące warunki do potrzeb nauczania. Punkt nauczania dysponuje wyposażeniem TKPZ, w tym sprzętem technicznym (komputer, telewizor, wieża muzyczna, rzutnik, ekran). Uczniowie korzystają z biblioteki literatury w języku polskim, co rozszerza granicy nauczania.

Z kosztów dofinansowania przez Fundację WiD w ramach programu „Biało-Czerwone ABC” mieliśmy zmogę zapłacić za wynajem lokalu za 3 miesiące (gdzie odbywają się zajęcia) oraz nabyliśmy sprzęt i materiały edukacyjne niezbędne do prowadzenia lekcji i środrocznej działalności oświatowej.

Uczniowie robią postępy w nauce języka i chętnie uczestniczą w środrocznej działalności oświatowej: w uroczystościach szkolnych w ramach obchodów świąt narodowych, w tym Świąt Wielkanocnych, obchodach  Dnia Konstytucji 3 Maja i Narodowego Święta Niepodległości oraz w spotkaniu opłatkowym.

Ważnym wydarzeniem było spotkanie przeprowadzone w marcu w ramach Roku Ireny Sendlerowej, podczas którego uczniowie zapoznali się z historią życia i działań Ireny Sendlerowej, Sprawiedliwej wśród Narodów Świata, damy Orderu Orła Białego i Orderu Uśmiechu.

1 listopada uczniowie wzięli udział we Wspólnej modlitwie Pamięci Żołnierza Polskiego i złożeniu kwiatów przy Krzyżu Pamiętnym postawionym z inicjatywy TKPZ im. Gniewy Wołosiewicz w 2014 r. na cmentarzu I Wojny Światowej w Użgorodzie.

11 listopada w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości w 100 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę, przeprowadzono akademię patriotyczną „100 Lat Niepodległości”. Temat ten był interesującym dla uczniów nie tylko pod względem historycznym, lecz dowiedzieli się o życiorysach i działaniach słynnych polskich działaczy politycznych i wojennych. W przygotowaniu i przeprowadzeniu tej imprezy czynny udział wzięli najmłodsi uczniowie Punktu. Podczas imprezy wykorzystywano ekran i rzutnik.

Uważamy, żę w/w działania służą na rzecz zachowania języka ojczystego i pogłębienia wiedzy w zakresie historii  Polski w środowisku polskim Zakarpacia i wychowania patriotycznego młodzieży polskiego pochodzenia.

Kierownik Punktu 
nauczania języka polskiego

Halina Wakarowa

Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości Przez Polskę W Naszym Towarzystwie

Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości
Przez Polskę W Naszym Towarzystwie

11 listopada w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę przeprowadzono akademię patriotyczną, podczas której młodzież TKPZ im. Gniewy Wołosiewicz przedstawiła prezentację o historii Narodowego Święta Niepodległości wykorzystując wideo- i audio-materiały. Obecni z dużym zainteresowaniem słuchali opowiedzi o odzyskaniu suwerenności po 123 latach niewoli oraz bohaterskiej walce o niepodległość wielu pokoleń Polek i Polaków. Uczniowie Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. ks. Prof. J. Tischnera recytowali wiersze patriotyczne.

Odbyła się ciekawa dyskusja na temat niepodległości i znaczenia jej odzyskania oraz zachowania dla każdego narodu w każdym państwie cywilizowanym. Uczestnicy spotkania wzięli czynny udział w tej dyskusji.

Gośćmi imprezy byli Konsul Konsulatu Generalnego RP we Lwowie P. Tomasz Piątek i kierownik Urzędu d.s. narodowości i religii Zakarpackiej Obwodowej Administracji Państwowej P. Josyp Rezesz.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

100-lecie odzyskania niepodległości: Sprawa bliska sercom wszystkich Polaków

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.  Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.

Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej.

Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną – jest to bowiem już setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

www.prezydent.pl

 

Wyjazd edukacyjny członków TKPZ do Sanoka w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości Polski

5 października spełniło się nasze dawne marzenie o wspólnym wyjeździe edukacyjnym do Polski. Przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie organizowaliśmy 1-dzienną wycieczkę do pięknego miasta Sanok położonego w południowo-wschodniej części województwa Podkarpackiego, u zbiegu dróg wiodących z Przemyśla, Rzeszowa i Krosna w głąb Bieszczadów.

Prawie wszyscy uczestnicy tej wycieczki byli w Sanoku po raz pierwszy. Ulegliśmy urokowi tego miasta. Podziwialiśmy piękny Zamek i jego eksponaty historyczne. Zwiedziliśmy Muzeum Historyczne i byliśmy zachwyceni wystawami w Muzeum Ikon i Galerii Z. Beksińskiego. Spacerowaliśmy Rynkiem, robiliśmy zdjęcia obok słynnego sanockiego Szwejka. Zwiedziliśmy piękny Kościół OO. Franciszkanów z lat 1632-40.

I na koniec na piechotę poszliśmy do Muzeum Budownictwa Ludowego – słynnego sanockiego Skansenu. Pogoda dopisywała – był ciepły słoneczny dzień babiego lata. Niezapomniane wrażenia zostały po zwiedzaniu tego muzeum pod otwartym niebem.

Po pysznym obiedzie w hotelu „BONA” wyruszyliśmy w drogę powrotną, do Użgorodu.

Składamy serdeczne podziękowania dla Konsulatu Generalnego RP we Lwowie za umożliwienie tego wyjazdu oraz dla naszej partnerki z Sanoka P. Marianny Jarej, która wspaniale zorganizowała nasz pobyt w pięknym mieście nad Sanem.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

TKPZ im. Gniewy Wołosiewicz we wrześniu

Członkowie Towarzystwa wzięli udział w międzynarodowym wydarzeniu „Karpackie Dni Dobrosąsiedztwa – spotkania na granicy”, które odbyło się 14-15 września 2018 r. po stronach polskiej i ukraińskiej. 15 września – po stronie ukraińskiej w okolicy przygranicznej miejscowości Łubnia (obwód Zakarpacki).

Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane przez Województwo Podkarpackie przy współudziale Biura Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej Polska –Białoruś – Ukraina w Rzeszowie oraz Zakarpackiej Obwodowej Administracji Państwowej , oraz zostało objęte Honorowym Patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego.

Wydarzenie po stronie ukraińskiej odbywało się w aspekcie kulturalno-promocyjnym z udziałem wystawców i artystów z Podkarpacia i Zakarpacia. Podpisano „Program wspólnych działań na 2019 rok” pomiędzy Województwem Podkarpackim a Obwodem Zakarpackim.

Uczestnicy imprezy z naszego Towarzystwa cieszyli się pięknymi widokami górskimi i wspaniałymi występami zespołów artystycznych z obu stron granicy oraz serdeczną atmosferą przyjaźni i prawdziwego dobrosąsiedztwa.

 

16 września Towarzystwo gościło w swej siedzibie w Użgorodzie zacnych gości – Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie P. Jana Piekło oraz Konsula Generalnego RP we Lwowie P. Rafała Wolskiego. Rozmawiano na aktualne tematy życia polskiej wspólnoty na Zakarpaciu oraz działań TKPZ im. Gniewy Wołosiewicz w ramach współpracy z Konsulatem Generalnym we Lwowie, w tym organizacji w grudniu Dni Polskiego Kina w Użgorodzie oraz planów wobec otwarcia w Użgorodzie Polskiego Centrum Kulturalno-Informacyjnego.

Uczestnicy spotkania złożyli serdeczne podziękowania za wsparcie działań TKPZ ze strony Konsulatu Generalnego RP we Lwowie we wszystkich dziedzinach życia polskiej wspólnoty na Zakarpaciu.

 

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Kontynuowanie projektu „Ścieżyny duchowe”. Odczyt o Św. Józefie Kaliskim i abp Ignacym Tokarczuku

Rok bieżący został ogłoszony Uchwałami Sejmu i Senatu RP Rokiem Świętego Józefa Kaliskiego oraz Rokiem abp Ignacego Tokarczuka (w setną rocznicę urodzin).

W ramach projektu „Ścieżyny duchowe”, zapoczątkowanego przez Towarzystwo Kultury Polskiej Zakarpacia im. Gniewy Wołosiewicz rok temu, zostało przeprowadzone spotkanie uczestników w kapliczce klasztoru św. Antoniego Padewskiego w Użgorodzie. Autorka i koordynatorka projektu p. Olena Kuczinka przygotowała interesujący odczyt o Św. Józefie Kaliskim i abp Ignacym Tokarczuku.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Odczyt spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników. Podkreślano, że warto i nadal kontynuować ten projekt służący promocji wiedzy duchowej w polskim środowisku Zakarpacia.