Dzień Niepodległości

Zapraszamy do udziału w obchodach Dnia Niepodległości 10 listopada o 15.00 w Teatrze Lalek (plac Teatralny). W ramach imprezy – kompozycja literacko-muzyczna (teatr z Polski).

WSCHODNIA SZKOŁA LETNIA 2019

Wschodnia Szkoła Letnia (zał. 1991) organizowana jest od 1992 r. przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Gromadzi corocznie ok. 20 słuchaczy – młodych badaczy z różnych dziedzin nauk humanistycznych. Uczestnicy
Szkoły nie mogą pochodzić z Polski. Wykłady prowadzi zmieniająca się grupa wybitnych specjalistów, pochodzących głównie z Polski, Europy Zachodniej i Ameryki.
Na program Szkoły składają się: seria wykładów, seminaria (kilka tematów do wyboru), objazdy naukowe oraz prezentacje instytutów, bibliotek i archiwów.
Odbyły się dotychczas, w latach 1992-2018, dwadzieścia osiem sesji Szkoły. Wykładało łącznie prawie 100 profesorów,
ukończyło Szkołę z dyplomem absolwenta „Wschodniej Szkoły Letniej UW” ponad 650 słuchaczy z 17 krajów Europy Środkowej i Wschodniej, z 3 krajów Azji I Kaukazu oraz 6 krajów Zachodu.
Absolwenci kontynuują kariery w swych krajach, pełniąc często poważne funkcje w nauce (Litwa, Białoruś, Ukraina,
Rosja, Mołdawia, Słowacja, Czechy, Bułgaria, Szwecja), w archiwach i muzeach (Litwa, Ukraina), a także w organizacjach
pozarządowych (szczególnie Białoruś), służbie publicznej i polityce (Ukraina, Litwa) oraz w dyplomacji (Ukraina, Bułgaria,
Węgry) i mediach (Ukraina, Białoruś, Bułgaria).
Absolwentów i wykładowców gromadzi powołany w 2000 roku, podczas Pierwszego Zjazdu absolwentów i wykładowców Szkoły
w Warszawie – międzynarodowy Klub Wschodniej Szkoły Letniej. W 2002 roku odbył się w Brnie, zorganizowany przez czeskich
absolwentów, Drugi Zjazd absolwentów i wykładowców Szkoły. Trzeci miał miejsce w lipcu 2004 roku w Warszawie, Czwarty
odbył się w 2005 r. w Kownie, Piąty Zjazd miał miejsce w 2007 r. w Kijowie, zaś Szósty Zjazd odbył się w 2008 r. w Jaremczy. Siódmy Zjazd absolwentów i wykładowców Szkoły odbył się w Warszawie w 2010 r., Ósmy odbył się w 2013 r. w Pradze, a Dziewiąty
w 2015 r. w Warszawie, Dziesiąty w 2017 w Odessie, Jedenasty w czerwcu 2018 w Wilnie.
Dalsze informacje dotyczące Szkół z lat 1992-2018 – zob. www.studium.uw.edu.pl/szkoly

WSL-2019-A4-PL-1.pdf
Kwestionariusz-WSL-2019.docProgram im. S. Banacha – rekrutacja II st. 2019/2020

Uprzejmie informuję, że na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/894-nabor-w-programie-im-banacha-otwarty – został ogłoszony nabór do Programu stypendialnego im. Stefana Banacha w roku akademickim 2019/2020 na studia II stopnia (magisterskie). Stypendia w Programie są finansowane w ramach rezerwy celowej MSZ przeznaczonej na współpracę rozwojową. Koszty kształcenia finansuje MNISW. Za realizację Programu odpowiada NAWA.

Celem Programu im. S. Banacha jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się z terenu Europy i Azji Centralnej poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli tych państw. Stypendyści będą rekrutowani w pierwszej kolejności z krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) oraz krajów Azji Centralnej (Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan). W związku z polskim przewodnictwem w Procesie Berlińskim od roku akademickiego 2019/2020 umożliwiono ubieganie się o stypendia również obywatelom państw Bałkanów Zachodnich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia Północna i Serbia).

Program oferuje cudzoziemcom możliwość odbycia studiów w trybie stacjonarnym w języku polskim w dziedzinie nauk: inżynieryjno-technicznych, rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych w uczelniach nadzorowanych przez MNISW z comiesięcznym stypendium NAWA (1500 zł) w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce. Program umożliwia podjęcie studiów w uczelniach publicznych na warunkach zwolnienia z opłat za kształcenie, w uczelniach niepublicznych na warunkach finansowych określonych przez te uczelnie. Kandydaci samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów. Wykaz kierunków studiów, poziomów i form kształcenia oraz uzyskiwanych tytułów zawodowych jest dostępny w systemie Pol-on na stronie internetowej: www.polon.nauka.gov.pl<http://www.polon.nauka.gov.pl> oraz wykaz uczelni na stronie internetowej: http://www.go-poland.pl/pl/system-szkolnictwa-wy-szego. Ostateczne decyzje o przyjęciu kandydatów na studia podejmują uczelnie. Program obejmuje obowiązkowy miesięczny kurs językowo-adaptacyjny ze stypendium bądź roczny kurs, które są prowadzone w ośrodkach przygotowawczych do studiów w Polsce. Koszty kursów oraz stypendiów w trakcie trwania kursów również będą pokrywane przez stronę polską.

Rekrutacja kandydatów prowadzona będzie wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA pod adresem https://programs.nawa.gov.pl/login. System będzie otwarty do dnia 30 kwietnia br. do godz. 15.00. Oznacza to jednocześnie, że placówki dyplomatyczne i konsularne zwolnione są z konieczności zbierania i weryfikowania papierowej dokumentacji kandydatów. Ocena formalna i merytoryczna wniosków zostanie przeprowadzona przez NAWA, a ogłoszenie list rankingowych planowane jest do 12 sierpnia 2019 r

The-Banach-Programme-2019.pdf
REGULATIONS-of-the-S.-Banach-Scholarship-Programme-2019.pdf
REGULAMIN-Programu-stypendialnego-im.-S-Banacha-2019.pdf
Program-im.-Banacha-2019.pdf


Biało-Czerwone ABC

O Punkcie nauczania języka polskiego przy Towarzystwie Kultury Polskiej Zakarpacia im. Gniewy Wołosiewicz

Szybko minął rok. Należy opisać działania Punktu w tym roku, – roku,w którym obchodziliśmy 100 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę.

W skrócie o historii powstania naszego Punktu. Punkt nauczania języka polskiego powstał przy Towarzystwie Kultury Polskiej Zakarpacia im. Gniewy Wołosiewicz w styczniu 2014 roku. W Użgorodzie już od lat działa Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna im. ks. J. Tischnera. Jednak w środowisku polskim Zakarpacia ostatnio wciąż wzrasta zainteresowanie językiem polskim i odpowiednio liczba chętnych uczenia się języka. W celu uzupełnienia działalności w/w Szkoły powstał Punkt nauczania języka przy TKPZ.

Punkt jest uczestnikiem projektu „Biało-Czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” który jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Głównym celem działalności Punktu jest nauka języka polskiego na poziomie od zera lub podstawowej wiedzy do umiejętności mówienia, czytania i pisania po polsku oraz zapewnienie wiedzy w zakresie polskiej historii, kultury i tradycji.

Zajęcia odbywają się w siedzibie TKPZ (1 pokój o powierzchni 34 m.kw.) i na razie nie istnieje możliwości wynajmowania innego pomieszczenia dla Punktu. Pod tym względem staramy się dostosować istniejące warunki do potrzeb nauczania. Punkt nauczania dysponuje wyposażeniem TKPZ, w tym sprzętem technicznym (komputer, telewizor, wieża muzyczna, rzutnik, ekran). Uczniowie korzystają z biblioteki literatury w języku polskim, co rozszerza granicy nauczania.

Z kosztów dofinansowania przez Fundację WiD w ramach programu „Biało-Czerwone ABC” mieliśmy zmogę zapłacić za wynajem lokalu za 3 miesiące (gdzie odbywają się zajęcia) oraz nabyliśmy sprzęt i materiały edukacyjne niezbędne do prowadzenia lekcji i środrocznej działalności oświatowej.

Uczniowie robią postępy w nauce języka i chętnie uczestniczą w środrocznej działalności oświatowej: w uroczystościach szkolnych w ramach obchodów świąt narodowych, w tym Świąt Wielkanocnych, obchodach  Dnia Konstytucji 3 Maja i Narodowego Święta Niepodległości oraz w spotkaniu opłatkowym.

Ważnym wydarzeniem było spotkanie przeprowadzone w marcu w ramach Roku Ireny Sendlerowej, podczas którego uczniowie zapoznali się z historią życia i działań Ireny Sendlerowej, Sprawiedliwej wśród Narodów Świata, damy Orderu Orła Białego i Orderu Uśmiechu.

1 listopada uczniowie wzięli udział we Wspólnej modlitwie Pamięci Żołnierza Polskiego i złożeniu kwiatów przy Krzyżu Pamiętnym postawionym z inicjatywy TKPZ im. Gniewy Wołosiewicz w 2014 r. na cmentarzu I Wojny Światowej w Użgorodzie.

11 listopada w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości w 100 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę, przeprowadzono akademię patriotyczną „100 Lat Niepodległości”. Temat ten był interesującym dla uczniów nie tylko pod względem historycznym, lecz dowiedzieli się o życiorysach i działaniach słynnych polskich działaczy politycznych i wojennych. W przygotowaniu i przeprowadzeniu tej imprezy czynny udział wzięli najmłodsi uczniowie Punktu. Podczas imprezy wykorzystywano ekran i rzutnik.

Uważamy, żę w/w działania służą na rzecz zachowania języka ojczystego i pogłębienia wiedzy w zakresie historii  Polski w środowisku polskim Zakarpacia i wychowania patriotycznego młodzieży polskiego pochodzenia.

Kierownik Punktu 
nauczania języka polskiego

Halina Wakarowa

Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości Przez Polskę W Naszym Towarzystwie

Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości
Przez Polskę W Naszym Towarzystwie

11 listopada w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę przeprowadzono akademię patriotyczną, podczas której młodzież TKPZ im. Gniewy Wołosiewicz przedstawiła prezentację o historii Narodowego Święta Niepodległości wykorzystując wideo- i audio-materiały. Obecni z dużym zainteresowaniem słuchali opowiedzi o odzyskaniu suwerenności po 123 latach niewoli oraz bohaterskiej walce o niepodległość wielu pokoleń Polek i Polaków. Uczniowie Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. ks. Prof. J. Tischnera recytowali wiersze patriotyczne.

Odbyła się ciekawa dyskusja na temat niepodległości i znaczenia jej odzyskania oraz zachowania dla każdego narodu w każdym państwie cywilizowanym. Uczestnicy spotkania wzięli czynny udział w tej dyskusji.

Gośćmi imprezy byli Konsul Konsulatu Generalnego RP we Lwowie P. Tomasz Piątek i kierownik Urzędu d.s. narodowości i religii Zakarpackiej Obwodowej Administracji Państwowej P. Josyp Rezesz.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

100-lecie odzyskania niepodległości: Sprawa bliska sercom wszystkich Polaków

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.  Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.

Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej.

Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną – jest to bowiem już setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

www.prezydent.pl

 

Wyjazd edukacyjny członków TKPZ do Sanoka w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości Polski

5 października spełniło się nasze dawne marzenie o wspólnym wyjeździe edukacyjnym do Polski. Przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie organizowaliśmy 1-dzienną wycieczkę do pięknego miasta Sanok położonego w południowo-wschodniej części województwa Podkarpackiego, u zbiegu dróg wiodących z Przemyśla, Rzeszowa i Krosna w głąb Bieszczadów.

Prawie wszyscy uczestnicy tej wycieczki byli w Sanoku po raz pierwszy. Ulegliśmy urokowi tego miasta. Podziwialiśmy piękny Zamek i jego eksponaty historyczne. Zwiedziliśmy Muzeum Historyczne i byliśmy zachwyceni wystawami w Muzeum Ikon i Galerii Z. Beksińskiego. Spacerowaliśmy Rynkiem, robiliśmy zdjęcia obok słynnego sanockiego Szwejka. Zwiedziliśmy piękny Kościół OO. Franciszkanów z lat 1632-40.

I na koniec na piechotę poszliśmy do Muzeum Budownictwa Ludowego – słynnego sanockiego Skansenu. Pogoda dopisywała – był ciepły słoneczny dzień babiego lata. Niezapomniane wrażenia zostały po zwiedzaniu tego muzeum pod otwartym niebem.

Po pysznym obiedzie w hotelu „BONA” wyruszyliśmy w drogę powrotną, do Użgorodu.

Składamy serdeczne podziękowania dla Konsulatu Generalnego RP we Lwowie za umożliwienie tego wyjazdu oraz dla naszej partnerki z Sanoka P. Marianny Jarej, która wspaniale zorganizowała nasz pobyt w pięknym mieście nad Sanem.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.